ຮູ້ຈັກກັບເທັກໂນໂລຢີSD WAN
16Jun

ຮູ້ຈັກກັບເທັກໂນໂລຢີ SD WAN (ຕອນທີ່1)

ຮູ້ຈັກກັບເທັກໂນໂລຢີ SD WAN “Software-defined wide-area network” (SD WAN) ເປັນ application ທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ສຳລັບຮອງຮັບການໃຊ້ງານ ເທັກໂນໂລຢີ່ software-defined networking (SDN) ແຕ່ນຳໄປໃຊ້ກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ ຊຶງເຮົາໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງອົງກອນ – ລວມທັງ branch offices ແລະ data centers – ຊືງຢູ່ໄກຫ່າງກັນ
ເຮົາໃຊ້ WAN ເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ກັບ ສາຂາຕ່າງໆ ຫຼື ເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ data centers ທີ່ຢູ່ຫ່າງໃກ້ກັນທາງພູມສັນຖານ

ຮູ້ຈັກກັບເທັກໂນໂລຢີ SD WAN

SDN-WAN ຄືຫຍັງ? 
ເປັນເທັກໂນໂລຢີ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານເຄືອຂ່າຍ ສາມາດຍົກລະດັບ SDN ໃຫ້ມີປະສິດທີ່ພາບ ຜ່ານທາງ MPLS ຄືກັບ LTE ແລະ Broadband 
SDN-WAN ເປັນ Application ສະເພາະເຈາະຈົງ SDN ທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ກັບ WAN ແລະ ໃຊ້ດູແລ ຄວບຄຸ້ມອຸປະກອນການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເຄື່ອຂ່າຍຂອງອົງກອນ ລວມທັງສາຂາ ແລະ data centers ທີ່ຢູ່ຫ່າງໃກ້ກັນ

43312577 1499340586876472 1432035894277177344 o

ແຮງພັບດັນ SD-WAN (SDWAN) ໃນເຊີງທຸລະກິດ 
ລູກຄ້າລະດັບ Enterprise ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມຍືດຍຸນ ການເປີດກວ້າງ ລວມທັ້ງ ເທັກໂນໂລຢີ່ Cloud-based WAN Technology ແທນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນ ເຊື່ອມຕໍ່ WAN ທີ່ອ້າງອີງເຄື່ອຂ່າຍໃດເຄື່ອຂ່າຍໜືງ ຫຼືເທັກໂນໂລຢີ່ WAN ຊະນິດພິເສດ ທີ່ລວມເອົາ ລະບົບທີ່ມີລາຄາປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
software-defined WAN ສາມາດປັບປູງປະສິດທີ່ພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ Internet ທີ່ມີຄວາມປອດໄຟ ເຮັດໃຫ້ ສາມາດແທນ WAN ທີ່ເປັນລະບົບເກົ່າ ຕົວຢ່າງຄື T-1 ຫຼື MPLS. ໃນບາງກໍລະນີ software-defined WAN technology ໃຊ້ Internet broadband connections ເພື່ອທົດແທນ Solution ທີ່ມີລາຄາແພງ

Software-Defined WAN ຍັງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບສາມາດ ເຄື່ອນຍ້າຍ ອຸປະກອນ Routing ຊິ່ງມີລາຄາແພງ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ Cloud 
ເທັກໂນໂລຢີ່ທີ່ເກີດໃໝ່ຢ່າງ SD-WAN ນີ້ ຍັງມີຄວາມຍືດຍຸນ ຫລາຍກວ່າ ເນືອງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SD-WAN ສາມາດຖືກຄວມຄຸ້ມຜ່ານ cloud software ລູກຄ້າສາມາດ ຂະຫຍາຍເຊດການທຳງານ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ “Burst” ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ SDWAN ໃນມູນມອງຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ : ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຄວາມປອດໄຟ

43372247 1499339583543239 2185109069046480896 o

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ SD-WAN (SDWAN) technology ຄືການໃຫ້ບໍລິການທາງທຸລະກິດ ໃຫ້ຄວາມປອດໄຟ ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ Cloud ດ້ວຍບົບ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄວບຄຸ້ມດ້ວຍ ເທັກໂນໂລຢີ່ທາງດ້ານ Software ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ WAN ແບບປົກກະຕິ ຫຼື ສາມາດໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ VPN ກໍ່ໄດ້ ລວມທັງບໍລິການ WAN Optimization และ Application delivery control (ADC).

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນຂອງ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ໃນ cloud ຄື ສາມາດເຮັດວຽກແບບປະສານງານກັນ ແລະ ສາມາດສື່ສານ ຫຼືການໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Software 
ການເຊື່ອມຕໍ່ Software defined wide area networks (SD-WAN) ສາມາດທຳງານແບບ delivered as a service ໂດຍໃຊ້ວີທີການປະສານກັນທາງ software

SD-WAN ສາມາດຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອົງກອນ ຜ່ານທາງ virtual private networks (VPNs) WAN acceleration ແລະ bandwidth optimization. ໂດຍໃຊ້ commodity off-the-shelf ຫຼືການຈັດຊື້ເປັນ Package Solution (COTS) ໃນສຳນັກງານສາຂາ SD-WAN as a service ໃຊ້ ຂະບວນການທຳງານເອີ້ນຫວາ orchestration ( ຫຼືການປະສານງານກັນ ການບໍລິຫານຈັດການໂດຍອັດໂຕໂນມັດ ແລະ ການຈັດການ ) ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ virtual customer premises (vCPE) ຫຼື lightweight CPE equipment.

Managed SD-WAN as a Service
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Service providers ຸຖືວ່າ SD-WAN as a service ເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍສາມາດບໍລິຫານຈັດການ WAN Services ສຳຫຼັບທຸລະກິດອົງກອນຂະໜາດໃຫ່ຍ
SD-WAN ສາມາດໃຫ້ການບໍລີການແກ່ end users และ ອົງກອນຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການບໍລິຫານເຄື່ອຂ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ລວມທັງ Application ໃດໝ ແລະ ຕ້ອງການໃຊ້ outsource ຈາກ service provider.

ໂດຍພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານ SD-WAN service ລູກຄ້າພຽງຈ່າຍຄ່າບໍລິການໂດຍ service provider ດ້ວຍຄ່າບໍລິການເພືອການຕິດຕັ້ງ ແລະໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ ລວມທັງການຄວບຄູ້ມ ການມອງເຫັນ ການບຳລຸງຮັກສາ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີ value adds service ຕົວຢ່າງ security ແລະ ການປັບປູງປະສິດຕິພາບຂອງ Application

ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ 2 SD-WAN ກັບ MPLS ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບເຄືອຂ່າຍ