MikroTikLao ຜູ້ນຳເຂົ້າຜູ້ດຽວໃນລາວ

ບໍລິສັດຊອບມີເດຍພັດລາວ MikroTikLao ຜູ້ນຳເຂົ້າຜູ້ດຽວໃນລາວ ເຮົາຮັບຕິດຕັ້ງ ວາງລະບົບ Mikrotik Cisco ລວມທັງອອກແບບ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບເນັກເວີກ ໂດຍມີທີມງານມືອາຊີບ

Mikrotiklao ຜູ້ນຳເຂົ້າຜູ້ດຽວໃນລາວ ມີບໍລິການ Support ບໍລິການປຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບເບື້ອງຕົ້ນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ມີລະບົບຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນການໂຈມຕີ Network security ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ AP Centralized , Network Monitoring 24hours.